Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ 2020 - Πως εκτυπώνεται η οφειλή, πότε θα πληρωθεί η πρώτη δόση, ποιοι δικαιούνται μειώσεις

0
Του* Αναστάσιου Λυμπερίου
     **Θοδωρή Καλοπήτα

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2020 Συγκεκριμένα, από τη σύνθεση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων προκύπτει η δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων/πράξη προσδιορισμού φόρου ν. 4223/2013 – Α’ 287 κάθε υπόχρεου προσώπου.

Όσοι δεν είχαν καμία μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση θα καταβάλλουν τον ίδιο ΕΝΦΙΑ με το 2019, ενώ όσοι αγόρασαν ή πούλησαν ακίνητο θα εντοπίσουν αυξομειώσεις στο ποσό του φόρου. Επιβάλλεται πάντως, λόγω συμψηφισμών που έχουν διενεργηθεί από την ΑΑΔΕ σχετικά με επιστρεφόμενα ποσά από οποιαδήποτε αιτία, οι φορολογούμενοι να ανατρέχουν στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxis σχετικά με το ποσό που οφείλουν να καταβάλλουν και όχι να πραγματοποιούν αποπληρωμή των δόσεων του ΕΝΦΙΑ με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Πως εκτυπώνεται το εκκαθαριστικό και οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ.

Για να δούμε και να εκτυπώσουμε το εκκαθαριστικό σημείωμα, του ΕΝΦΙΑ έτους 2020, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

1. Επιλέγουμε την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr

2. Στα δεξιά μας, στην ενότητα «myTAXISnet» κλικάρουμε την επιλογή «Ο Λογαριασμός μου».

3. Εισάγουμε τους προσωπικούς μας κωδικούς του Τaxisnet (username & password).

4. Αφού έχουμε εισέλθει, επιλέγουμε την καρτέλα «Εφαρμογές TΑΧΙSnet» και ακολούθως την επιλογή «Ολες οι εφαρμογές».

5. Μεταβαίνουμε στην εφαρμογή "Εφαρμογή Περιουσιολογίου Ε9" και στη συνέχεια στο τέλος της σελίδας, επιλέγουμε την επιλογή «Είσοδος» .

6. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας, επιλέγουμε το έτος αναφοράς, κλικάροντας το τρέχον έτος 2020.

7. Στην ενότητα "Εκτυπώσεις", επιλέγουμε την δεύτερη κατά σειρά επιλογή «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2019 (σε αρχείο .pdf)»

8. Εμφανίζεται σε μορφή pdf το εκκαθαριστικό προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ, στο οποίο περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την αντικειμενική αξία των ακινήτων μας καθώς και τον φόρο που προκύπτει. Επίσης περιλαμβάνεται η Ταυτότητα οφειλής, μέσω της οποίας μπορούμε να προσχωρήσουμε στην αποπληρωμή των δόσεων αφου όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, συμβουλευτούμε την προσωποποιημένη πληροφόρηση .

9. Αν θέλουμε να δούμε συνοπτικά τις δόσεις του βεβαιωμένου φόρου καθώς και την Ταυτότητα οφειλής, επιλέγουμε, επίσης στην ενότητα "Εκτυπώσεις", την επιλογή «Εκτύπωση Ειδοποίησης πληρωμής φόρου (σε αρχείο .pdf)»

Πότε θα πληρωθεί η πρώτη δόση.

Η αποπληρωμή του ΕΝΦΙΑ δύναται να γίνει είτε εφάπαξ είτε οι φορολογούμενοι, μπορούν να καταβάλουν τις πρώτες δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ (Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου) μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση. Οι υπολειπόμενες τέσσερις δόσεις, καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα, των μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.

Θυμίζουμε ότι με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή καθορίστηκαν εκ νέου, ειδικά για το έτος 2020, οι προθεσμίες καταβολής των προβλεπόμενων δόσεων [έξι (6) ισόποσες του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής της πρώτης και της δεύτερης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2020 και καθεμιάς από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) επομένων μηνών.

Ποιοι δικαιούνται μειώσεις.

Όσον αφορά τις κατηγορίες των φορολογουμένων που δικαιούνται απαλλαγή ή μειωμένο ΕΝΦΙΑ φέτος:

· Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος.

Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) ευρώ για τον άγαμο, των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα και

γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Η έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Για το έτος 2014, ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2238/1994 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη.

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ ),

γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και

δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Τέλος με τις αποφάσεις Α.1210/2020, Α.1211/2020 και Α.1212/2020 παρατείνεται η καταβολή βεβαιωμένων Οφειλών (συμπεριλαμβάνεται και ο ΕΝΦΙΑ 2020 σε αυτές) έως τον Μάρτιο του 2021 στις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στις 18 και 19/9/2020.

*Αναστάσιος Λυμπερίου, Οικονομολόγος, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ Τάξης. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου. Μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

**Θοδωρής Καλοπήτας, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α΄τάξης, ΜΒΑ. 
Δημοσίευση: Σεπτεμβρίου 28, 2020

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ 2020 - Πως εκτυπώνεται η οφειλή, πότε θα πληρωθεί η πρώτη δόση, ποιοι δικαιούνται μειώσεις"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator