Ομιλία Γ. Τσόγκα επί του ν/σ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

0


«Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»

#29/01/2019#

Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αποτελεί τον βασικό άξονα οικονομικής εξέλιξης και προόδου κάθε οργανωμένης πολιτείας. Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών κατέδειξε εντόνως τις αδυναμίες και την προβληματική οργάνωση του συνόλου του κρατικού μηχανισμού, οδήγησε σε μία πλήρη αποδιαργάνωση και απορρύθμιση των δομών του, θέτοντας της δημόσια διοίκηση σε οικονομικό και πολιτικό αδιέξοδο

Ανεπαρκής αξιοποίηση και ανορθολογική κατανομή ανθρώπινου δυναμικού, έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού, απουσία σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων διοίκησης, έλλειμμα στις δομές οργάνωσης και εποπτείας, έλλειψη στρατηγικού προγραμματισμού, γραφειοκρατία και αδιαφάνεια αποτελούν παγιωμένες πλέον αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του Κράτους και ευθύνονται για την γενικότερη απαξίωση του δημόσιου χώρου.

Tο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, αποτελεί τη βάση για μία σύγχρονη δημόσια διοίκηση, εξοπλισμένη με ποιοτικά χαρακτηριστικά τόσο σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού όσο και σε επίπεδο δομών. Το σύνολο των διατάξεων του, δημιουργούν εκείνο το περιβάλλον το οποίο εγγυάται την αναβάθμιση των φορέων του δημοσίου και την στελέχωση των δομών του , μέσω αξιοκρατικών διακικασιών, σε συνθήκες ελέγχου και πλήρους διαφάνειας, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες και την θωράκιση του δημοσίου συμφέροντος.

Προωθούνται ρυθμίσεις οι οποίες στοχεύουν σε έναν σταθερό δημοσιονομικό προγραμματισμό και σε βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού που στελεχώνουν τους φορείς του Δημοσίου. Η θεσμοθέτηση τετραετούς προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού, μέσω ιδιαίτερα απλοποιημένων διαδικασίων, θα συνδράμει αποφασιστικἄ στην επιτάχυνση των διαδικασιών στελέχωσης των φορέων της δημόσιας διοίκησης σε συνδυασμό δε με την ενεργοποίηση από 1.1.2020 του Ψηφιακού Οργανογράμματος που θεσπίστηκε με τον ν. 4440/2016, θα επιτευχθεί μία καλύτερη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων .

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων σημαντικά οφέλη προβλέπονται και για το ΑΣΕΠ, αφού με βάση τον ετήσιο εγκεκριμένο προγραμματισμό, ο οργανισμός θα μπορεί να προγραμματίσει σε συντομότερο χρόνο προσλήψεις και να εκδίδει ενιαίες προκηρὔξεις ομοειδών θέσεων ανά κλάδο ή ειδικότητα στις οποίες σωρεύονται οι αιτούμενες από τους οικείους φορείς θέσεις.

Όσον αφορά τον ΑΣΕΠ, οι χρόνιες δυσλειτουργίες του, η ατέρμονη γραφειοκρατία και η υποστελέχωσή του, επηρρεάζουν ευθέως και κατά τρόπο αρνητικό την ομαλή λειτουργία των φορέων της δημόσιας διοίκησης. Ο ΑΣΕΠ από την αρχή της λειτουργίας του, δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στον ρόλο του, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση σημαντικών προκηρύξεων και στην έκδοση των αποτελεσμάτων προσλήψεων αποτελεί βασικό εμπόδιο σε όποια προσπάθεια αναβάθμισης και αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης καθώς ως φορέας, αποτελεί βασικό εργαλείο για την εύρρυθμη λειτουργία του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης και επιτάχυνσης του έργου ΑΣΕΠ, προβλέπεται η επαρκής στελέχωση του φορέα μέσω αποσπάσεων προσωπικού της δημόσιας διοίκησης μονίμων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ρυθμίζονται θέματα αποζημίωσης υπερωριών , υπερεργασίας και νυχτερινής εργασίας των υπαλλήλων του ΑΣΕΠ ενώ παράλληλα ιδιαίτερα σημαντική η πρόβλεψη απλοποίησης της διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου των δικαιολογητικών, που αποτελεί πραγματικό εμπόδιο στην ταχύρυθμη ολοκλήρωση των προσλήψεων.

Επιπρόσθετα με τη συγκρότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης, δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό, οργάνωση, παρακολούθηση και υλοποίηση της Στρατηγικής για τη διοικητική Ανασυγκρότηση της χώρας. Αποστολή του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, είναι η σύνταξη γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων αναφορικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες και στόχους του Υπουργείου Διοικητικής ανασυγκρότηση, ενώ στο Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης, ανατίθεται η άσκηση εποπτείας και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παραγόμενων και εφαρμοζόμενων πολιτικών διοικητικής ανασυγκρότησης.

Επιπλέον, με στόχο την πάταξη διακρίσεων στον εργασιακό τομέα και κατ’ἐπιταγή της αρχής της ισότητας, εξαιρεί από την υποχρέωση απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας-εφόσον αυτή δεν καθορίζεται ως τυπικό προσόν- άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, τα οποία κατέχουν Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Η απαλλαγή από την ξένη γλώσσα ικανοποιεί ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα των ατόμων με κώφωση ή βαρηκοΐα διευκολύνοντας τον διορισμό τους στις θέσεις που προκηρύσσονται σε προκαθορισμένο ποσοστό βάσει της προστατευτικής διάταξης της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994

Στα επίσης θετικά του νομοσχεδίου, το γεγονός ότι αναγνωρίζει τις σύγχρονες μορφές οικογένειας και εναρμονίζεται πλήρως με τη σημερινή πραγματικότητα, αφού ρυθμίζει την χορήγηση άδειας φροντίδας και ανατροφής ανήλικου τέκνου και στους ανάδοχους γονείς αλλά και σε όσους γονείς, αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητα καθώς και τη χορήγηση άδειας μητρότητας, διάρκειας τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές, στον θετό πατέρα.

Επιπλέον προκειμένου να αναβαθμιστεί ποιοτικά το ανθρωπινο δυναμικό του δημοσίου το οποίο και θα συνδράμει στην ποιοτκή αναβάθμιση ων υπηρεσιών προς τους πολίτες , ενισχύεται η διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, καταργώντας με αναδρομική ισχύ εφαρμογής της διάταξης, το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο συμμετοχής των υπαλλήλων σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και θεσμοθετείται το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας για τους δηµοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ καθώς και η επακόλουθη μοριοδότησης τους κατά τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Η μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, είναι μονόδρομος και σε αυτόν ευθυγραμίζεται πλήρως το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο μέσω των θεσμικών αλλαγών που εισάγει στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων του Δημοσίου και μέσω της ενίσχυσης και αναβάθμισης του στελεχιακού του δυναμικού, θέτει τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανασυγκρότηση της δηµόσιας διοίκησης με στόχο, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, την δόμηση ενός λειτουργικού και υγιούς περιβαλλοντος για τον δημόσιο υπάλληλο, την οικονομική ευημερία και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
Δημοσίευση: Ιανουαρίου 30, 2019

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Ομιλία Γ. Τσόγκα επί του ν/σ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης "

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator