Θέσεις εργασίας στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Ειδικότητες & Προσόντα

0Τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των επικρατέστερων υποψηφίων έχει αναλάβει εκ μέρους του ΚΠΙΣΝ η εταιρία συμβούλων Egon Zehnder. Η τελική επιλογή θα γίνει από το ΚΠΙΣΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα έως τις 9 Ιανουαρίου 2017.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος («ΚΠΙΣΝ»), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ. 86Α , και η εταιρεία Egon Zehnder International A.E., η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Παραδείσου αρ. 2, θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα που θα συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας σημείωμα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία σας που θα μας χορηγήσετε, προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά σας για την θέση εργασίας του ΚΠΙΣΝ για την οποία υποβάλλατε αίτηση.

Δειτε παρακάτω

Προϊστάμενος Ενοικιάσεων
Αναφερόμενος στον Υπεύθυνο Ενοικιάσεων Χώρων και Εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού ΊδρυμαΣταύρος Νιάρχος, ο Προϊστάμενος Ενοικιάσεων θα είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των στόχων πωλήσεων και για την ανάπτυξη του τομέα ενοικιάσεων.

Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

 • Έρευνα της αγοράς και του ανταγωνισμού για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών
 • Ανάπτυξη προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας των εκδηλώσεων
 • Συνεργασία με το Marketing για τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών κατά περίπτωση, με σκοπό την επικοινωνία προς την αγορά καθώς και την προσέλκυση και διατήρηση πελατών. Επίσης, υποστήριξη και υλοποίηση ενεργειών που θα καθοριστούν από το Marketing
 • Έγκαιρη ανταπόκριση σε αιτήματα ενοικιάσεων, παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
 • Επικοινωνία με πελάτες για την κατανόηση των αναγκών τους, προσφέροντας σχετικές ενναλακτικές λύσεις
 • Επικοινωνία με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες με σκοπό την οριστικοποίηση προτάσεων προς πελάτες
 • Τήρηση διαδικασίας έγκρισης αποφάσεων ενημερώνοντας έγκαιρα τους εμπλεκόμενους
 • Καταγραφή στοιχείων εκδηλώσεων και επικοινωνίας πελατών, συμπλήρωση και διανομή σχετικών εντύπων
 • Συντονισμός υπογραφής συμβολαίων και διασφάλιση προκαταβολών
 • Δημιουργία επαφής ανάμεσα στον πελάτη και τον Υπεύθυνο Εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ, ο οποίος θα διαχειριστεί τη σχέση μετά την υπογραφή της σύμβασης
 • Δημιουργία επαφής ανάμεσα στον πελάτη και τις εταιρίες catering ή άλλους προμηθευτές όποτε απαιτείται
 • Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Εκδηλώσεων σε σχέση με την υλοποίηση εκδηλώσεων
 • Συλλογή του feedback των πελατών μετά την ολοκλήρωση εκδηλώσεων και ανάλυση σε συνεργασία με την ομάδα υλοποίησης

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4 με 5 χρόνια αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας στις ενοικιάσεις χώρων για εκδηλώσεις και να είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενός πανεπιστημιακού πτυχίου.

 • Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν τις εξής σημαντικές ικανότητες:
 • Εξαιρετική ικανότητα διαχείρισης έργων και πολλαπλών καθηκόντων
 • Εξαιρετικές δεξιότητες πωλήσεων
 • Προσανατολισμό στη διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών
 • Ικανότητα διαχείρισης και αποτελεσματικής συνεργασίας με τα συμβαλλόμενα μέρη
 • Ικανότητα εστίασης σε προσυμφωνημένους στόχους, χρησιμοποιώντας σχετικές διαδικασίες και τηρώντας τις προθεσμίες
 • Πολύ καλή γνώση του MS Office και διάφορων άλλων λογισμικών προγραμμάτων
 • Εξαιρετικό επίπεδο γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά.
 • Ευελιξία στις ήμερες και ώρες εργασίας

Σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα, οι ιδανικοί υποψήφιοι θα είναι εκείνοι που επιδεικνύουν ακεραιότητα και επαγγελματική ωριμότητα. Θα πρέπει να είναι αποφασιστικοί και με εστίαση στο αποτέλεσμα, με ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Θα πρέπει να διακρίνονται για την αξιοπιστία και διαφάνειά τους. Οι προτιμώμενοι υποψήφιοι θα έχουν επίσης βαθιά δέσμευση στο όραμα και την αποστολή του ΚΠΙΣΝ.

Προϊστάμενος Εστίασης
Αναφερόμενος στον Υπεύθυνο Ενοικιάσεων Χώρων και Εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Προϊστάμενος Εστίασης θα είναι υπεύθυνος για τις συνεργασία με τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας και εστίασης (catering) και τη διασφάλιση της εμπειρίας των επισκεπτών στα υψηλότερα επίπεδα. Στόχος του θα είναι να μεγιστοποιήσει τις πωλήσεις μέσω των εταιριών συνεργατών καθώς και η διαχείριση των συνεργατών εστίασης του ΚΠΙΣΝ με τρόπο που να διασφαλίζει ότι είναι συνεπείς σε όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:
 • Διαχείριση των σχέσεων με όλες τις συνεργαζόμενες εταιρίες εστίασης και catering με βάση τα υψηλότερα πρότυπα και σύμφωνα με τις συμβάσεις
 • Διατήρηση άριστων επιπέδων υποστήριξης από εσωτερικούς κι εξωτερικούς συνεργάτες
 • Κατανόηση των πελατειακών αναγκών και διασφάλιση κάλυψης αυτών από τους συνεργάτες
 • Δημιουργία ιδιαίτερων μενού και τιμολογιακής πολιτικής καθώς και συνεχή βελτίωση προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με τις εταιρίες εστίασης
 • Καθορισμός στόχων, δεικτών απόδοσης, χρονοδιαγραμμάτων, πολιτικών και διαδικασιών με τις συνεργαζόμενες εταιρίες
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης των συνεργατών με όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και απαιτήσεις αδειοδότησης
 • Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου/παρακολούθησης συνεργατών για τη διασφάλιση επιτυχούς τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη έρευνας πελατών με στόχο την κατανόηση των αναγκών των επισκεπτών και την εύρεση τρόπων εκπλήρωσής τους
 • Επικοινωνία των αποτελεσμάτων των πωλήσεων και της παραγωγικότητας προς τη διοίκηση.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3 με 5 χρόνια αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο και να είναι κάτοχοι διπλώματος μαγειρικής ή να έχουν πτυχίο διαχείρισης υπηρεσιών τροφίμων ή σχετικής κατεύθυνσης. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν τις εξής σημαντικές ικανότητες:
 • Ικανότητα να εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα αποτελεσματικά
 • Εξαιρετική ικανότητα διαχείρισης έργων και πολλαπλών καθηκόντων
 • Ενημερωμένοι σχετικά με τις τάσεις στην εστίαση και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών
 • Προσανατολισμός στη διαχείριση και άριστη εξυπηρέτηση επισκεπτών
 • Ικανότητα διαχείρισης και αποτελεσματικής συνεργασίας με τα συμβαλλόμενα μέρη
 • Ικανότητα εστίασης σε προσυμφωνημένους στόχους, χρησιμοποιώντας σχετικές διαδικασίες και τηρώντας τις προθεσμίες
 • Γνώση διάφορων λογισμικών προγραμμάτων (MS Office, λογισμικό διαχείρισης εστιατορίων, POS)
 • Εξαιρετικό επίπεδο γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά.
 • Ευελιξία στις ήμερες και ώρες εργασίας

Σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα, οι ιδανικοί υποψήφιοι θα είναι εκείνοι που επιδεικνύουν ακεραιότητα και επαγγελματική ωριμότητα. Θα πρέπει να είναι αποφασιστικοί και με εστίαση στο αποτέλεσμα, με ισχυρές διαπροσωπικές, ηγετικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Θα πρέπει να διακρίνονται για την αξιοπιστία και διαφάνειά τους. Οι προτιμώμενοι υποψήφιοι θα έχουν επίσης βαθιά δέσμευση στο όραμα και την αποστολή του ΚΠΙΣΝ.

Βοηθός Λογιστή
Αναφερόμενος στον Υπεύθυνο Λογιστηρίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο βοηθός Λογιστή θα είναι υπεύθυνος για την ακεραιότητα των λογιστικών εγγραφών, την εκτέλεση όλων των απαραίτητων συμφωνιών και θα υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου στην προετοιμασία των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, σε συμμόρφωση με τους ελληνικούς φορολογικούς και λογιστικούς κανόνες.

Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

 • Προετοιμασία και καταχώρηση λογιστικών εγγραφών
 • Επεξεργασία τιμολογίων και πληρωμών
 • Διαχείριση του ταμείου
 • Μηνιαία συμφωνία λογαριασμών (τράπεζες, πελάτες, προμηθευτές κλπ)
 • Επικοινωνία με προμηθευτές
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία και υποβολή προς τις αρχές των απαιτούμενων αναφορών και αιτήσεων επιστροφής φόρου
 • Εφαρμογή των λογιστικών συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου
 • Αποτελεσματική συνεργασία με εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τρία έως πέντε 3-5 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας και να είναι κάτοχοι πτυχίου (AEI/TEI) στη Λογιστική/Χρηματοοικονομικά/Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν τις εξής σημαντικές ικανότητες:
 • Πολύ καλή γνώση της φορολογικής νομοθεσίας και του εργατικού δικαίου
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικού λογισμικού (εμπειρία στο Navision θα εκτιμηθεί)
 • Ικανότητα εστίασης σε προσυμφωνημένους στόχους, χρησιμοποιώντας σχετικές διαδικασίες και τηρώντας τις προθεσμίες
 • Ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων και αποτελεσματική αλληλεπίδραση
 • Δεξιότητα σε περιβάλλον MS Office ((Word, PPT, Excel) και Internet
 • Άριστο επίπεδο γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα, οι ιδανικοί υποψήφιοι θα είναι εκείνοι που επιδεικνύουν ακεραιότητα και επαγγελματική ωριμότητα. Θα πρέπει να είναι αποφασιστικοί και με εστίαση στο αποτέλεσμα, με ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Θα πρέπει να διακρίνονται για την αξιοπιστία και διαφάνειά τους. Οι προτιμώμενοι υποψήφιοι θα έχουν επίσης βαθιά δέσμευση στο όραμα και την αποστολή του ΚΠΙΣΝ.

Διευθυντής Προσωπικού
Αναφερόμενος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Διευθυντής Προσωπικού θα επιβλέπει όλες τις πρακτικές και τις διαδικασίες σχετικά με το Ανθρώπινο Δυναμικό. Επίσης θα υποστηρίζει τις εκάστοτε εργασιακές ανάγκες και θα διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή της στρατηγικής και των στόχων της εταιρείας.

Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα για την κατανόηση και διαχείρισης των αναγκών τους σε HR θέματα
 • Συντονισμός της διαδικασίας των εξωτερικών προσλήψεων καθώς και της εσωτερικής στελέχωσης
 • Δημιουργία δομών και υποστήριξη άλλων τμημάτων για τον καθορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων και σχετικών στόχων επίδοσης για τους υπαλλήλους τους
 • Ανάλυση μισθολογικού και προνομίων κ.α. (συγκριτική αξιολόγηση με την αγορά, ανάλυση κύκλου εργασιών κ.λ.π) όταν χρειάζεται
 • Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και σχεδιασμός κατάλληλων προγραμμάτων
 • Διατήρηση της εργασιακής δομής με συνεχή ενημέρωση των εργασιακών απαιτήσεων και της περιγραφής των ρόλων για όλες τις θέσεις
 • Διασφάλιση αποτελεσματικής οργανωτικής δομής, σωστής στελέχωσης και απαιτούμενων δεξιοτήτων, πραγματοποίηση αλλαγών με βάση τις κατευθύνσεις της διοίκησης και τις ατομικές ανάγκες
 • Ανάπτυξη προσωπικού ως προς τη στρατηγική και τις τάσεις της αγοράς. Ικανότητα να εντοπίζει και να παρακολουθεί τις τάσεις
 • Διασφάλιση νομικής συμμόρφωσης ως προς την παρακολούθηση και εφαρμογή ισχυουσών απαιτήσεων διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, διεξαγωγή ερευνών, εκπροσώπηση της εταιρίας σε ακροαματικές διαδικασίες
 • Προετοιμασία, ενημέρωση και σύσταση πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού με βάση τις κατευθύνσεις της διοίκησης
 • Διατήρηση αρχείου ανθρωπίνου δυναμικού με το σχεδιασμό ενός συστήματος αρχειοθέτησης και επανάκτησης, διατηρώντας παλαιότερα και τρέχοντα αρχεία.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας και να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Πτυχίου. Ακαδημαϊκό υπόβαθρο με ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό πεδίο είναι επιθυμητά.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν τις εξής σημαντικές ικανότητες:
 • Γρήγορη εκμάθηση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών, ανάληψη ευθύνης, ωριμότητα κι ευθυκρισία για τη λήψη πρωτοβουλιών
 • Δύναμη επιρροής, ανάπτυξης και κινητοποίησης εσωτερικών συνεργατών
 • Ευαισθησία να εντοπίζουν εγκαίρως πιθανά θέματα ή πηγές έντασης και να δρουν συνεργατικά για την επίλυσή τους
 • Διεθνής νοοτροπία και ισχυρό προσανατολισμό εξυπηρέτησης που θα επιτρέπει την αποτελεσματική συνεργασία με συναδέλφους
 • Ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων και αποτελεσματική αλληλεπίδραση
 • Εξαιρετικό επίπεδο γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα, οι ιδανικοί υποψήφιοι θα είναι εκείνοι που επιδεικνύουν ακεραιότητα και επαγγελματική ωριμότητα. Θα πρέπει να είναι αποφασιστικοί, δυναμικοί και με εστίαση στο αποτέλεσμα, με ισχυρές διαπροσωπικές κι επικοινωνιακές δεξιότητες. Επιπλέον, να έχουν την ικανότητα να υλοποιούν με τη δύναμη της πειθούς διατηρώντας τον έλεγχο. Θα πρέπει να διακρίνονται για την αξιοπιστία και διαφάνειά τους. Οι προτιμώμενοι υποψήφιοι θα έχουν επίσης βαθιά δέσμευση στο όραμα και την αποστολή του ΚΠΙΣΝ.

Προϊστάμενος Ασφαλείας ΤΠΕ
Αναφερόμενος στον Διευθυντή των ΤΠΕ του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Προϊστάμενος Ασφαλείας ΤΠΕ θα είναι υπεύθυνος για τα σχετικά έργα ασφαλείας και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών για την ηλεκτρονική προστασία των περιουσιακών στοιχείων των ΤΠΕ, των υπηρεσιών και ψηφιακών δεδομένων. Η υποδομή του ΚΠΙΣΝ περιλαμβάνει διάφορα υποσυστήματα, δίκτυα, διακομιστές, καλωδιώσεις, ενεργό και παθητικό εξοπλισμό, κεραίες και άλλα ειδικά συστήματα. Ο Προϊστάμενος Ασφαλείας ΤΠΕ θα είναι επίσης υπεύθυνος για την αποτελεσματική διαχείριση, συντήρηση, παρακολούθηση και εξέλιξη της προστασίας των ψηφιακών δεδομένων του ΚΠΙΣΝ έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα, εχεμύθεια και διαθεσιμότητά τους.

Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:
 • Καθορισμό, παρακολούθηση και βελτίωση των στόχων ασφάλειας των ΤΠΕ και των ψηφιακών δεδομένων
 • Καταγραφή και ενημέρωση δικαιωμάτων πρόσβασης, ανάπτυξη και διατήρηση λίστας απαιτήσεων σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων, εκτέλεση εσωτερικών ελέγχων και συμμετοχή σε εξωτερικούς ελέγχους
 • Συντονισμός της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων με βάση νέες απειλές ασφαλείας, επιχειρησιακές απαιτήσεις ή εξελίξεις της τεχνολογίας. Ανάπτυξη και ανανέωση του Risk Treatment Plan, και καθορισμός, εφαρμογή και παρακολούθηση διορθωτικών ενεργειών σχετικών με την ασφάλεια
 • Παρακολούθηση και βελτίωση του Business Impact Analysis και ανάληψη πρωτοβουλίας για την εγκατάσταση και λειτουργία πλάνου επιχειρηματικής συνέχειας και αποκατάστασης καταστροφών, για διαδικασίες και υποδομές
 • Παρακολούθηση συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας στο χώρο της τεχνολογίας (π.χ. ISO 27001, ISO 20000, κλπ.) και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών
 • Καθορισμός, παρακολούθηση και ενημέρωση των δικαιωμάτων πρόσβασης καθώς και των αντίστοιχων δομών ελέγχου και πόρων
 • Καθοδήγηση, συντονισμός, παρακολούθηση και συμμετοχή στην αξιολόγηση της ασφάλειας συστημάτων, σε διαδικασία penetration testing και στον έλεγχο συμμόρφωσης των συστημάτων καθώς και ανάληψη πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση πιθανών κενών ασφαλείας στα συστήματα και δίκτυα
 • Αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας και συλλογή, ανάλυση και προετοιμασία στοιχείων για νομική χρήση
 • Παρακολούθηση και βελτίωση των εντύπων ασφάλειας των ΤΠΕ, των προκαθορισμένων λειτουργικών διαδικασιών και μεθόδων
 • Σχεδιασμός, προετοιμασία και εκτέλεση δραστηριοτήτων (εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, εκδηλώσεις κλπ.) σε συνεχή βάση με στόχο την ενημέρωση για θέματα ασφάλειας του προσωπικού, των συνεργατών, των εργολάβων κ.λπ.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3-5 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας και να είναι τουλάχιστον κάτοχοι πτυχίου στην Επιστήμη των υπολογιστών. Επιπλέον, θα πρέπει να επιδεικνύουν τις εξής σημαντικές ικανότητες:
 • Οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες καθώς και ισχυρές τεχνικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης έργων
 • Συνθετική σκέψη που βασίζεται σε στοιχεία και ανάλυση δεδομένων
 • Εξοικείωση με εμπορικά θέματα ή ικανότητα γρήγορης εκμάθησης και προσαρμογής
 • Ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων και αποτελεσματική αλληλεπίδραση
 • Εξαιρετικό επίπεδο γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα, οι ιδανικοί υποψήφιοι θα είναι εκείνοι που επιδεικνύουν ακεραιότητα και επαγγελματική ωριμότητα. Θα πρέπει να είναι αποφασιστικοί και με εστίαση στο αποτέλεσμα, με ισχυρές διαπροσωπικές κι επικοινωνιακές δεξιότητες. Θα πρέπει να διακρίνονται για την αξιοπιστία και διαφάνειά τους. Οι προτιμώμενοι υποψήφιοι θα έχουν επίσης βαθιά δέσμευση στο όραμα και την αποστολή του ΚΠΙΣΝ.

Επόπτης Βάρδιας τμήματος Ασφάλειας
Αριθμός θέσεων: 2

Αναφερόμενος στον Διευθυντή Ασφάλειας και στον Αναπληρωτή Διευθυντή Ασφάλειας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Επόπτης βάρδιας θα διοργανώνει και θα επιβλέπει όλες τις λειτουργίες ασφαλείας. Το προσωπικό ασφαλείας θα είναι υπό την ευθύνη του καθώς θα επιβλέπει την εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών ασφαλείας. Ο Επόπτης βάρδιας θα πρέπει να επιδεικνύει εξαιρετικές ικανότητες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, να γνωρίζει τους κανόνες ασφαλείας και να έχει επίγνωση όλων των κινδύνων και των απειλών για την ασφάλεια. Ο στόχος του ΚΠΙΣΝ, είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι, επισκέπτες και η ίδια η εγκατάσταση θα είναι ασφαλείς και καλά προστατευμένοι. Ο Επόπτης βάρδιας θα εργάζεται σε βάρδιες.

Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:
 • Επίβλεψη και έλεγχος βαρδιών των φυλάκων
 • Εφαρμογή της πολιτικής, των πρωτοκόλλων και διαδικασιών ασφαλείας
 • Επίβλεψη της πρόσληψης, κατάρτισης και εποπτείας των φυλάκων
 • Συντονισμός του προσωπικού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και συναγερμών ασφαλείας
 • Έγκριση των αναφορών συμβάντων και παραβάσεων του εργολάβου (TFM)
 • Σύνταξη αναφορών ασφάλειας προς τη διοίκηση
 • Ανάλυση δεδομένων για τη σύνταξη προτάσεων βελτιώσεων ασφαλείας
 • Παρακολούθηση συναντήσεων με άλλους υπεύθυνους για τον καθορισμό και την αναπροσαρμογή των αναγκών ασφαλείας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία ως υπεύθυνοι βάρδιας / επόπτες ή χειριστές κέντρου ελέγχου σε πολιτιστικό κέντρο παρόμοιου μεγέθους και να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου. Περαιτέρω ακαδημαϊκή εκπαίδευση ή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας θα αξιολογηθεί θετικά, Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν έγκυρη άδεια προσωπικού ασφαλείας και δίπλωμα οδήγησης καθώς και καθαρό ποινικό μητρώο.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν τις εξής σημαντικές ικανότητες:
 • Εμπειρία στη χρήση τεχνολογίας και εξοπλισμού ασφαλείας (π.χ. καμερών)
 • Εμπειρία στην υποβολή αναφορών και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
 • Άριστη γνώση πρωτοκόλλων και διαδικασιών ασφαλείας
 • Εμπειρία σε μεγάλες εκδηλώσεις, διαχείριση πλήθους και ασφάλεια επισήμων
 • Γνώση υπολογιστών (MS Office)
 • Άριστη επικοινωνία και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Άριστες οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες
 • Αφοσίωση και αξιοπιστία
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι κάποιος που θα διαθέτει ακεραιότητα, εχεμύθεια, σοβαρότητα και επαγγελματική ωριμότητα. Θα πρέπει να διαθέτει αποφασιστικότητα, με ισχυρές ηγετικές, διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποπνέει αξιοπιστία και να διαθέτει βαθιά δέσμευση για το όραμα και την αποστολή του ΚΠΙΣΝ.

Συντονιστής Εξυπηρέτησης Επισκεπτών
Αριθμός θέσεων: 2

Αναφερόμενος στον Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Επισκεπτών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Συντονιστής Εξυπηρέτησης Επισκεπτών θα διαχειρίζεται τις διοικητικές και οργανωτικές ανάγκες του τμήματος.

Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:
 • Εκπροσώπηση της Εξυπηρέτησης Επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και τις ώρες εκτός αιχμής σε καθημερινή βάση
 • Επίβλεψη του CRM για θέματα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών
 • Συντονισμός διαφορετικών ομάδων του τομέα
 • Αγορές/ προμήθειες για τις ανάγκες του τομέα
 • Οργάνωση των προγραμμάτων του τομέα (π.χ. βάρδιες, δρομολόγια, κλπ.)
 • Οργάνωση της διαδικασίας προσέλκυσης νέων ατόμων για πρακτική άσκηση στο ΚΠΙΣΝ
 • Συντονισμός κρατήσεων για σχολεία και ξεναγήσεις
 • Διεξαγωγή σύντομων ερευνών ικανοποίησης επισκεπτών
 • Συντονισμός μεγαλύτερης εμβέλειας ερευνών από εξωτερικούς συνεργάτες
 • Προετοιμασία αναφορών και παρουσιάσεων

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας και να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου και προαιρετικά μεταπτυχιακού τίτλου. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν τις εξής σημαντικές ικανότητες:
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση και παροχή υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων
 • Διαχείριση και αποτελεσματική συνεργασία με συμβαλλόμενα μέρη
 • Δικτύωση και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Προγραμματισμός, διαχείριση χρόνου και οργάνωση
 • Άριστη γνώση του Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Γνώση του προγράμματος SPSS θα συνεκτιμηθεί
 • Εξαιρετικό επίπεδο γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Επιπλέον ξένη γλώσσα θα συνεκτιμηθεί

Σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα, οι ιδανικοί υποψήφιοι θα είναι εκείνοι που επιδεικνύουν ακεραιότητα και επαγγελματική ωριμότητα. Θα πρέπει να είναι αποφασιστικοί και με εστίαση στο αποτέλεσμα, με ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Θα πρέπει να διακρίνονται για την αξιοπιστία και διαφάνειά τους. Οι προτιμώμενοι υποψήφιοι θα έχουν επίσης βαθιά δέσμευση στο όραμα και την αποστολή του ΚΠΙΣΝ.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν της μέγιστης εμπιστευτικότητας. Υποβάλλοντάς μας το βιογραφικό σας σημείωμα παρέχετε την συγκατάθεσή σας στην παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σύμφωνα με τα αρ. 11-13 του Ν 2472/1997, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση snfcc@egonzehnder.com.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ.
Δημοσίευση: Ιανουαρίου 10, 2017

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Θέσεις εργασίας στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Ειδικότητες & Προσόντα"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator