ΕΥΓΕ - Η Δημοτική Αρχή του Αλέκου Πνευματικού καθόρισε θαλάσσια περιοχή για το λούσιμο των δεσποζομένων ζώων συντροφιάς

0Το Τοπικό Συμβούλιο Λεχαίου που η πλειοψηφία του ανήκει στην Δημοτική Αρχή του Αλέκου Πνευματικού πήρε την απόφαση 10/2014 περί «Καθορισμού θαλάσσιας περιοχής για το λούσιμο των δεσποζομένων ζώων συντροφιάς»


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμ. 9/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΛΕΧΑΙΟΥ. 

Αρ.Απόφασης:10/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Καθορισμός θαλασσίων περιοχών για το λούσιμο των δεσποζομένων ζώωνσυντροφιάς.

Στο Λέχαιο και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, σήμερα την 24η Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00, συνήλθε το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010 και ύστερα από την αριθμ. 61493/14.11.2014 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου κ. ΚουλούκηΧαραλάμπους, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε(5) μελών, βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε(5) μέλη, ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς

1.- Κουλούκης Χαράλαμπος, Πρόεδρος

2.- Πούλος Ανδρέας, μέλος

3.- Σπυρόπουλος Κων/νος, μέλος

4.- Στεφανόπουλος Ιωάννης, μέλος

5.- Ράπτη Παρασκευή

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Παναγιώτα Σούκουλη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος προτείνει τη λήψη απόφασης εκτός ημερήσιας διάταξης “Καθορισμός θαλασσίων περιοχών για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς» σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010με τις οποίες το συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι΄αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος θέτει ενώπιον των μελών του συμβουλίου ότι το εν λόγω θέμα – λόγω της ταχθείσης προθεσμίας από το Λιμεναρχείο Κορίνθου έως την 10.11.2014 η οποία έχει ήδη εκπνεύσει- κρίνεται κατεπείγον και καλεί τα μέλη του να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα κρίνει το θέμα κατεπείγον και αποφασίζει να το συζητήσει.

Στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών του συμβουλίου το αρ. 61483/14.11.2014 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων με το οποίο μας κοινοποιήθηκε το αρ. 3257/17.10.2014 έγγραφο του Λιμεναρχείου Κορίνθου και σύμφωνα με το οποίο παρακαλούμεθα όπως προτείνουμε παραλίες που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης μας στο θαλάσσιο χώρο όπου θα επιτρέπεται το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται σε αυτό, δηλαδή:

1.- Οι παραλίες να μην έχουν χαρακτηρισθεί «πολυσύχναστες» σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από την εφαρμογή του Π.Δ/τος 23/2000.

2.- Να υπάρχει ισομερής κατά το δυνατό, χωροταξική κατανομή αυτών στην περιοχή ευθύνης κάθε λιμενικής Αρχής.

3.- Να μη συμπεριληφθούν οι παραλίες που υπόκεινται σε καθ΄ολοκληρία εκμετάλλευση (καταβολή εισιτηρίου στην είσοδο).

4.- Να επιλεγούν παραλίες με περιορισμένη έκταση.

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνει όπως καθορισθεί ως τέτοιος, ο χώρος που βρίσκεται έμπροσθεν του κτιρίου(γιαπί) ιδιοκτησίας Κουντουριώτη (αρχή εκκίνησης) και ανατολικά προς την ΔΚ Λεχαίου , σε έκταση πενήντα (50) μέτρων.

Καλεί δε τα μέλη του συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το συμβούλιο της ΔΚ Λεχαίου αφού άκουσε τον Πρόεδρο, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Κρίνει το θέμα κατεπείγον.

2.- Καθορίζει τον χώρο που βρίσκεται έμπροσθεν του κτιρίου (γιαπί) ιδιοκτησίας Κουντουριώτη (αρχή εκκίνησης) και ανατολικά προς την ΔΚ Λεχαίου, σε έκταση πενήντα (50) μέτρων , ως θαλάσσιο χώρο της περιοχής ευθύνης μας όπου θα επιτρέπεται το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, ο οποίος χώρος είναι σύμφωνος με τα κριτήρια που αναφέρονται στο αρ. 3257/17.10.2014 έγγραφο του Λιμεναρχείου Κορίνθου.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 10/2014.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Περιγιάλι 9 Δεκεμβρίου 2014.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΛΕΧΑΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Δημοσίευση: Μαρτίου 12, 2015

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "ΕΥΓΕ - Η Δημοτική Αρχή του Αλέκου Πνευματικού καθόρισε θαλάσσια περιοχή για το λούσιμο των δεσποζομένων ζώων συντροφιάς"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator