Εξώδικο του σωματείου ΑΜΕΑ Κορινθίας κατά του υφυπουργού εργασίας

0


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
Εξώδικη δήλωση, πρόσκληση και διαμαρτυρία Του Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Ατόμων με αναπηρία Νομού Κορινθίας»που εδρεύει στην Κόρινθο (οδός Κολοκοτρώνη αρ54 ) και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΚΑΤΑ
Του αρμοδίου Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασιλείου Κεγκερογλου , που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (οδός Πειραιώς αρ.40)
Κοινοποιούμενη και προς :
Βουλευτή Κορινθίας κ. Κωνσταντίνο Κόλλια Κολοκοτρώνη 6 Κόρινθος
Διοικητη ΙΚΑ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλου Αγ Κωνσταντίνου 8 τκ 10241 Αθήνα.
Υποδιοικητή ΙΚΑ κ. Διονύση Πατσούρη Αγ Κωνσταντίνου 8 τκ 10241 Αθήνα.
Προισταμένη Δ/νσης Αναπηρίας και Ι.Ε. κ. Ελένη Νιαρχάκου Αγ Κωνσταντίνου 8 τκ 10241 Αθήνα.
Προϊσταμένη Τμήματος Επικοινωνίας Συνηγόρου του Πολίτη Κα. Καλλιρρόη Καρτερολιώτου – Τζαβάρα Χατζηγιαννη Μεξη 5 τκ 11528 Αθήνα
Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Λ. Συγγρού 60 – Τ.Κ.: 11742
ΕΣΑμεΑ Ελ. Βενιζέλου 236 τκ 16341
Μ.Μ.Ε.

Α. Το 2005 Ιδρύθηκε το σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο ατόμων με αναπηρία νομού Κορινθίας». Από την ίδρυση του μέχρι σήμερα το σωματείο συμβάλλει ενεργά στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, μέσω της συλλογικής δράσης, της μελέτης, της προώθησης αλλά και επίλυσης ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία –μέλη του. Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του Καταστατικού του το σωματείο, μεταξύ άλλων, διαχειρίζεται τα δεδομένα των μελών του και τους παρέχει νομική κάλυψη για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν και σχετίζονται με τα άτομα με αναπηρίες, τα οποία είναι πολυδιάστατα και ιδιαίτερης σημασίας και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, αφού αφορούν την ενεργή συμμετοχή των μελών του στην κοινωνία , την εργασία τους και άπτονται της αξιοπρεπούς διαβίωσης τους . Β. Την 1η Σεπτεμβρίου 2011 άρχισε να λειτουργεί στην Χώρα μας το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας «Κ.Ε.Π.Α», σύμφωνα με τον προβλεπόμενο απο το άρθρο 7 του Ν.3863/2010 Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού ποσοστού Αναπηρίας. Το «Κ.Ε.Π.Α» ως νέος θεσμός κλήθηκε να εξασφαλίσει την εκτίμηση του ποσοστού αναπηρίας των ενδιαφερομένων πολιτών , μέσω ενός ενιαίου διοικητικού μηχανισμού , επιδιώκοντας την έκδοση αδιάβλητων και επιστημονικά τεκμηριωμένων γνωματεύσεων . Στην θεωρία ο θεσμός του ΚΕΠΑ φάνηκε ένας πολλά υποσχόμενος μηχανισμός που θα διασφάλιζε την έκδοση ολοκληρωμένων γνωματεύσεων, βάσει των οποίων θα χορηγούνταν κοινωνικές παροχές ή διευκολύνσεις στα άτομα με αναπηρία , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην πράξη όμως, η λειτουργία του «Κ.Ε.Π.Α» προκάλεσε αρκετά προβλήματα στα άτομα με αναπηρία, όπως σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέταση των ενδιαφερομένων, δημιουργήθηκαν θέματα σχετικά με τα ιατρικά πιστοποιητικά που λαμβάνονται υπ’ όψιν (πχ. οι εξετάσεις να έχουν πραγματοποιηθεί εντός του τελευταίου 4μήνου, κοκ), η κάλυψη απο τον ενδιαφερόμενο της δαπάνης εξέτασης, έκδοση αόριστων – ιατρικά και νομικά πλημμελών γνωματεύσεων, κοκ.
Το τελευταίο ζήτημα, ήτοι της έκδοσης αόριστων –ιατρικά και νομικά πλημμελών γνωματεύσεων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στα μέλη μας, εμποδίζοντας τα στην ενάσκηση νομίμων δικαιωμάτων τους (παροχές , όπως επιδόματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συνταξιοδοτικά θέματα). Το φαινόμενο της έκδοσης πλημμελών γνωματεύσεων, οι οποίες δεν εκδίδονται σύμφωνα με το Ε.Π.Π.Π.Α παρατηρείται ολοένα και συχνότερα, είναι δε παντελώς
αδικαιολόγητη η διάκριση και ειδικότερα : Από την ίδια επιστημονική επιτροπή εκδίδονται για ομοειδής παθήσεις άλλοτε αιτιολογημένες και άλλοτε πλημμελώς και ανεπαρκώς αιτιολογημένες γνωματεύσεις. Στην 2η κατηγορία των γνωματεύσεων παρατηρούνται τα εξής φαινόμενα :α) δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός Ενιαίου Βαθμού Αναπηρίας , με αποτέλεσμα να μην υπάρχει στο κείμενο της γνωμάτευσης ανάλυση ποσοστού αναπηρίας κατά πάθηση, και β)να μην κρίνονται ως «αορίστου χρόνου» οι παθήσεις που αναφέρονται στον Πίνακα των 43 μη αναστρέψιμων παθήσεων της Φ.11321/οικ.31102/1870/31.10.2013 (ΦΕΚ 2906/τ.Β΄/18-11-2013 . Οι απαράδεκτες αυτές γνωματεύσεις προκαλούν κυρίως οικονομική ζημία και έντονη ψυχοσωματική ταλαιπωρία στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, διότι δεν προκύπτει από το σώμα τις γνωμάτευσης, όπως ορίζει η νομοθεσία, η ανάλυση των ειδών της αναπηρίας που πάσχει ο έκαστος πολίτης, έτσι ώστε να λάβει την αντίστοιχη παροχή [ ιδέ υπ’ αριθμ.1,2προσκομιζόμενες –συγκοινοποιούμενες με την παρούσα ιατρικές γνωματεύσεις , με το αντίστοιχο για την πάθηση βασικής νόσου παράρτημα του πίνακα
ΚΕΒΑ) .Οι άνω ελλείψεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθούν ή να γίνουν αποδεκτές, αφού εκδίδονται γνωματεύσεις που πληρούν τα στοιχεία του νόμου (ιδέ υπ’ αριθμ.3 συγκοινοποιούμενη γνωμάτευση όπου αναγράφεται ανάλυση κατά πάθηση και αντίστοιχη παροχή, καθώς και συνολικό ποσοστό αναπηρίας βάσει αλγορίθμου. ) Με την παρούσα μας διαμαρτυρόμεθα εντόνως για την μη ενιαία αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας που οδηγεί σε παράνομες και αντισυνταγματικές διακρίσεις
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των παράνομων διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία , τα οποία σε μεγάλο ποσοστό δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις , αλλά και την δυνατότητα να προασπίσουν αποτελεσματικά τα συμφέροντα τους. Και σας δηλώνουμε ότι θα σταθούμε αρωγοί στην προσπάθεια σας για αποκατάσταση της νομιμότητας για τα ΑμεΑ.
Είμαστε στην διάθεση σας για πληροφορίες και επιπλέον στοιχεία : Πρόεδρος : κ. Ευστάθιος
Ποτήρης , τηλ και Fax 27410-83362 , κιν.6936577950 , email : ameakor@gmail.com

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασιας Κοινωνικης Ασφασιλισης και Πρόνοιας, Βασίλειο Κεγκέρογλου που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (οδός Πειραιώς αρ.40). και εκπροσωπείται νόμιμα για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ταύτην ολόκληρη στην έκθεση που θα συντάξει για την επίδοση.
Δημοσίευση: Σεπτεμβρίου 18, 2014

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Εξώδικο του σωματείου ΑΜΕΑ Κορινθίας κατά του υφυπουργού εργασίας"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator