Οριστικό: Αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 6 μήνες έως 17 χρόνια

0Την οριστική αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 6 μήνες έως 17 χρόνια, αποφάσισε το υπουργείο Εργασίας, απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και ελεύθεροι επαγγελματίες με 35ετία, άνδρες σε ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών με 25ετία, γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.000 ένσημα και άνδρες με 10.500, μητέρες ανηλίκων και συνολικά περίπου 150.000 ασφαλισμένων θα υποστούν επιβάρυνση από 6 μήνες μέχρι και 17 χρόνια – στην πιο ακραία περίπτωση – μέσω της νέας υπουργικής απόφασης.
Με την απόφαση καταργούνται, στην ουσία, όλες οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στο Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ ακόμη και στο ΙΚΑ (πλήν των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων). Η μετάβαση στα νέα αυξημένα όρια ηλικίας γίνεται σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε έξι χρόνια (μέχρι το 2022).
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας, αναφέρει:
Έχοντας υπόψη:
1.            Τις διατάξεις της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄).
2.            Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98, Α΄).
3.            Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 (Φ.Ε.Κ. 180, Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
4.            Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20, Α΄) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29, Α΄) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και άλλες διατάξεις».
5.            Το π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116, Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6.            Η αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/9.10.2015 (Φ.Ε.Κ. 2169, Β΄) Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».
7.            Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε Προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, αυξάνονται σταδιακά έως την 1.1.2022 σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και διαμορφώνονται σε έτη και μήνες ως εξής :

Πίνακας 1
Πλήρης σύνταξη
Όριο ηλικίας: 62


Από ισχύος  του νόμου έως 31-12-20152015
2016
2017
2018
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
50
55
50
56
50
57
50
58
51
55
51
56
51
57
51
58
52
55
52
56
52
57
52
58
53
55 & 11 μην.
53
56 & 9 μην
53
57 & 8 μην.
53
58 & 6 μην.
54
55 & 11 μην.
54
56 & 9 μην
54
57 & 8 μην.
54
58 & 6 μην.
55
55 & 11 μην.
55
56 & 9 μην
55
57 & 8 μην.
55
58 & 6 μην.
56
56 & 9 μην.
56
57 & 6 μην
56
58 & 3 μην.
56
59
57
57 & 8 μην.
57
58 & 3 μην
57
58 & 11 μην.
57
59 & 6 μην.
58
58 & 6 μην.
58
59
58
59 & 6 μην.
58
60
59
59 & 5 μην.
59
59 & 9 μην
59
60 & 2 μην.
59
60 & 6 μην.
60
60 & 3 μην.
60
60 & 6 μην
60
60 & 9 μην.
60
61
61
61 & 2 μην.
61
61 & 3 μην
61
61 & 5 μην.
61
61 & 6 μην.
62
62
62
62
62
62
62
62

2019
2020
2021
2022
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
50
59
50
60
50
61
50
62
51
59
51
60
51
61
51
62
52
59
52
60
52
61
52
62
53
59 & 5 μην.
53
60 & 3 μην.
53
61 & 2 μην.
53
62
54
59& 5 μην.
54
60& 3 μην.
54
61& 2 μην.
54
62
55
59& 5 μην.
55
60& 3 μην.
55
61& 2 μην.
55
62
56
59& 9 μην.
56
60& 6 μην.
56
61& 3 μην.
56
62
57
60 & 2 μην.
57
60& 9 μην.
57
61& 5 μην.
57
62
58
60 & 6 μην.
58
61
58
61& 6 μην.
58
62
59
60 & 11 μην.
59
61 & 3 μην.
59
61& 8 μην.
59
62
60
61 & 3 μην.
60
61 & 6 μην.
60
61& 9 μην.
60
62
61
61 & 8 μην.
61
61 & 9 μην.
61
61& 11 μην.
61
62
62
62
62
62
62
62
62
62

Πίνακας 2
Πλήρης σύνταξη
Όριο ηλικίας: 67


Από ισχύος  του νόμου έως 31-12-20152015
2016
2017
2018
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
50
55
50
56 & 9 μην
50
58 & 5 μην
50
60 & 2 μην
51
55
51
56 & 9 μην
51
58 & 5 μην
51
60 & 2 μην
52
55
52
56 & 9 μην
52
58 & 5 μην
52
60 & 2 μην
53
56 & 6 μην
53
58
53
59 & 6 μην
53
61
54
56 & 6 μην
54
58
54
59 & 6 μην
54
61
55
56 & 6 μην
55
58
55
59 & 6 μην
55
61
56
57 & 5 μην
56
58 & 9 μην
56
60 & 2 μην
56
61 & 6 μην
57
58 & 3 μην
57
59 & 6 μην
57
60 & 9 μην
57
62
58
59 & 2 μην
58
60 & 3 μην
58
61 & 5 μην
58
62 & 6 μην
59
60
59
61
59
62
59
63
60
60 & 11 μην
60
61 & 9 μην
60
62 & 8 μην
60
63 & 6 μην
61
61 & 9 μην
61
62 & 6 μην
61
63 & 3 μην
61
64
62
62 & 8 μην
62
63 & 3 μην
62
63 & 11 μην
62
64 & 6 μην
63
63 & 6 μην
63
64
63
64 & 6 μην
63
65
64
64 & 5 μην
64
64 & 9 μην
64
65 & 2 μην
64
65 & 6 μην
65
65 & 3 μην
65
65 & 6 μην
65
65 & 9 μην
65
66
66
66 & 2 μην
66
66 & 3 μην
66
66 & 5 μην
66
66 & 6 μην
67
67
67
67
67
67
67
67

2019
2020
2021
2022
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
Ηλικία
Ηλικία συνταξιοδότησης
50
61 & 10 μην
50
63 & 7 μην
50
65 & 3 μην
50
67
51
61 & 10 μην
51
63 & 7 μην
51
65 & 3 μην
51
67
52
61 & 10 μην
52
63 & 7 μην
52
65 & 3 μην
52
67
53
62 & 6 μην
53
64
53
65 & 6 μην
53
67
54
62 & 6 μην
54
64
54
65 & 6 μην
54
67
55
62 & 6 μην
55
64
55
65 & 6 μην
55
67
56
62 & 11 μην
56
64 & 3 μην
56
65 & 8 μην
56
67
57
63 & 3 μην
57
64 & 6 μην
57
65 & 9 μην
57
67
58
63 & 8 μην
58
64 & 9 μην
58
65 & 11 μην
58
67
59
64
59
65
59
66
59
67
60
64 & 5 μην
60
65 & 3 μην
60
66 & 2 μην
60
67
61
64 & 9 μην
61
65 & 6 μην
61
66 & 3 μην
61
67
62
65 & 2 μην
62
65 & 9 μην
62
66 & 5 μην
62
67
63
65 & 6 μην
63
66
63
66 & 6 μην
63
67
64
65 & 11 μην
64
66 & 3 μην
64
66 & 8 μην
64
67
65
66 & 3 μην
65
66 & 6 μην
65
66 & 9 μην
65
67
66
66 & 8 μην
66
66 & 9 μην
66
66 & 11 μην
66
67
67
67
67
67
67
67
67
67


2.            Στις περιπτώσεις που τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης έως την έναρξη της ισχύος του ν. 4336/2015 δεν ορίζονταν σε ακέραια έτη, η νέα μεταβατική ηλικία συνταξιοδότησης που αντιστοιχεί στη στήλη «Ηλικία συνταξιοδότησης» των Πινάκων 1 και 2 διαμορφώνεται  σύμφωνα με τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους.
Ειδικότερα:
Όπου προβλεπόταν από προηγούμενες  του ν. 4336/2015 γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ή προβλέπεται βάσει της περίπτωσης 2β της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015:
α) όριο ηλικίας συνταξιοδότησης   έως και μικρότερο των 53 ετών, το οποίο συμπληρώνεται στο β’ εξάμηνο του 2015, το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι   ,
β) όριο ηλικίας συνταξιοδότησης   από 53 έως και 55 ετών,  το οποίο συμπληρώνεται στο β’ εξάμηνο του 2015, το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι :
•             αν το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που αντιστοιχεί στην ηλικία είναι το 67ο.
•             αν το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που αντιστοιχεί στην ηλικία είναι το 62ο.
γ) όριο ηλικίας συνταξιοδότησης έως και 55 ετών,  το οποίο συμπληρώνεται από το έτος 2016 έως και το έτος 2022, το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο :
 Όπου   οι αντίστοιχες ηλικίες των περιπτώσεων α) και β).
δ) όριο ηλικίας συνταξιοδότησης   μεγαλύτερο των 55 ετών το οποίο συμπληρώνεται από το β’ εξάμηνο του 2015 έως και το έτος 2022,  το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο :
 Όπου:

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης όπως αυτό προβλεπόταν ως την ημερομηνία ισχύος του ν. 4336/2015  ή όπως προβλέπεται σύμφωνα με τη διάταξη του Μέρους Β, άρθρου 2, της παραγράφου Ε,  της υποπαραγράφου Ε.3. 2β)
Γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που αντιστοιχεί στην ηλικία  
Έτος κατά το οποίο ο ασφαλισμένος συμπληρώνει την ηλικία   και συγκεκριμένα :
β’ εξάμηνο 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση το έτος κατά το οποίο ο ασφαλισμένος συμπληρώνει την ηλικία 

3. Επεξήγηση πινάκων και εννοιών

Α. Στήλη «Ηλικία»: εμφανίζει την ηλικία θεμελίωσης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, όπως αυτή προβλεπόταν από τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις πριν την ισχύ του ν. 4336/2015.
Στήλη «Ηλικία συνταξιοδότησης»: εμφανίζει το νέο κατά περίπτωση όριο ηλικίας πλήρους ή μειωμένης σύνταξης από την ισχύ του ν. 4336/2015 και μέχρι 31.12.2021.
Β. Κατοχυρωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα: υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας, σύμφωνα με το προγενέστερο του ν. 4336/2015 νομοθετικό πλαίσιο.
Γ. Oι ασφαλισμένοι (είτε υπάγονται στον Πίνακα 1 είτε στον Πίνακα 2) που συμπληρώνουν το κατά περίπτωση ισχύον, βάσει του προγενέστερου του ν. 4336/2015 νομοθετικού πλαισίου, όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, αποκτούν δικαίωμα λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του (σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2) ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης που αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος κατά το οποίο συμπληρώνεται το ισχύον, κατά περίπτωση ασφαλισμένου, όριο ηλικίας συνταξιοδότησης βάσει του προγενέστερου  του ν. 4336/2015 νομοθετικού πλαισίου.
Οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, βάσει του προγενέστερου του ν. 4336/2015 νομοθετικού πλαισίου, δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, αποκτούν δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του μεταβατικού νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης της στήλης «ηλικία συνταξιοδότησης» του Πίνακα 1 που αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν το κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο ηλικίας της περίπτωσης 2β της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
Σε περίπτωση που το προβλεπόμενο από τους Πίνακες 1 και 2 μεταβατικό όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 1.1.2022, η σύνταξη καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο αυτό όριο ηλικίας.

4.  Υπαγόμενοι στους πίνακες
Στον Πίνακα 1 εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, από τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης μεγαλύτερος ή ίσος με 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης.
Στον Πίνακα 2 εμπίπτουν οι  ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν μία  εκ των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, των οποίων το καταληκτικό όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, όπως αυτό έχει καθοριστεί από προγενέστερες του ν. 4336/2015 γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, είναι το 67ο έτος, καθώς και οι ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις ίδιες ως άνω προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης μικρότερος από 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης. Στον ίδιο πίνακα εμπίπτουν όσοι έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης, η οποία ακολουθεί την αντίστοιχη  ως ανωτέρω τελικώς καταλήγουσα στο 67ο έτος της ηλικίας προϋπόθεση πλήρους σύνταξης, καθώς και οι ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις ίδιες ως άνω προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις, προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος μειωμένης συνταξιοδότησης μικρότερος από 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης. Για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2021 το όριο ηλικίας θεμελίωσης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 62ο έτος της ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (115, Α΄).

Άρθρο 2

Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 145 παρ. 3 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58, Α΄) μείωση και επιβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους ανωτέρω  Πίνακες 1 και 2.

Άρθρο 3

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται:
A. οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δηλαδή οι υπαγόμενοι στις ακόλουθες διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
α. του εδαφίου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 28  του α.ν 1846/51 ,
β. της παρ. 1 του αρ.20 του ν.997/79, της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 2084/92,
γ. της παρ.2  του αρθ.13 του ν.2335/95,
δ. το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/78, 
ε. του άρθρου 43 του ν. 1543/1985
στ. του άρθρου 36 του ν. 1694/1987,
ζ. των παρ. 2ε και 2στ του άρθρου 46 του ν. 2084/92, 
η. των παρ. 1-3 του άρθρου 14Α και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του π.δ. 913/1978 (220, Α΄)
θ. των παρ. 3 και 5 του άρθρου 24 του ν. 2084/92 καθώς και από τους υπαγόμενους στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2084/92 οι απασχολούμενοι σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην περίπτωση Α2 της Υ.Α. Φ10221/οικ.26816/929/2-12-2011 (Β΄2778) και το προσωπικό καθαριότητας των  ΟΤΑ
B. όσοι συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές (άρθρο 40 παρ. 8 του ν. 1902/1990, άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 2227/1994, άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3075/2002, άρθρο 5 παρ. 1, 3 του ν. 3232/2004, άρθρο 61 παρ. 4 του ν. 3518/2006, άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 3996/2011),
Γ. οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Άρθρο 4
Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015, ήτοι μέχρι και 18.8.2015, στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.
Δημοσίευση: Οκτωβρίου 26, 2015
LIKE στη σελίδα μας στο FACEBOOK για να είστε πάντα ενημερωμένοι

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Οριστικό: Αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 6 μήνες έως 17 χρόνια"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator