Οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας. Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε

0Η «Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας» είναι η πλέον «δημοφιλής» οικοδομική άδεια καθώς οι περισσότερες εργασίες σε ακίνητα γίνονται κατόπιν έκδοσης άδειας αυτού του τύπου. Μάλιστα ο νέος νόμος των αυθαιρέτων, ο οποίος έχει ψηφισθεί από τη Βουλή και αναμένεται η δημοσίευση του σε ΦΕΚ και η εφαρμογή του, καταργεί ουσιαστικά την οικοδομική άδεια τύπου 48-ωρης ενημέρωσης και αυξάνει το πεδίο εφαρμογής της άδειας μικρής κλίμακας.
Στο άρθρο αυτό επιχειρούμε να παρουσιάσουμε, σε μορφή συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων, απλά και αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση μιας άδειας μικρής κλίμακας.

Ποιος είναι ο επίσημος ορισμός της άδειας μικρής κλίμακας;
Η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση συγκεκριμένων οικοδομικών εργασιών µε προϋπολογισµό έργου έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ.

Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες οικοδομικές εργασίες που απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας σύμφωνα με το νέο νόμο των αυθαιρέτων;
ü  η κατασκευή ανελκυστήρα.
ü  η κοπή δένδρων µέσα σε εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε.
ü  η τοποθέτηση ικριωµάτων (σκαλωσιές).
ü  οι εργασίες εξωτερικών χρωµατισµών ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων ή επισκευή επιχρισµάτων ή επισκευή όψεων µε χρήση ικριωµάτων.
ü  η κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.µ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώµατα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας ανεξαρτήτως επιφάνειας.
ü  η συντήρηση και επισκευή στεγών µε χρήση ικριωµάτων.
ü  η ανακατασκευή στέγης, µε υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρµόδιου µηχανικού.

Τι είδους δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση της άδειας;
Για την έκδοση της Έγκρισης Άδειας Μικρής Κλίμακας απαιτούνται δύο ειδών δικαιολογητικά:
Α. Τα Γενικά Δικαιολογητικά τα οποία συνοδεύουν τον οικοδομικό φάκελο ανεξάρτητα του είδους των εργασιών.
Β. Τα Ειδικά Δικαιολογητικά τα οποία εξαρτώνται από το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

Ποια είναι τα γενικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση μις άδειας μικρής κλίμακας;

1.      Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου. Στην αίτηση δηλώνεται υπεύθυνα από τον ιδιοκτήτη αν το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η διηρημένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχή ή εντός νομίμως υφιστάμενου οικισμού και ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις της παρ. 1 της υπουργικής απόφασης 55174 (ΦΕΚ 2605 – Τεύχος Δεύτερο – 15/10/2013).
2.      Τεχνική Έκθεση Μηχανικού στην οποία περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσμα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά. Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σκαριφήματα ή σχέδια εφόσον απαιτούνται για να τεκμηριωθεί επαρκώς η τεχνική έκθεση.
3.      Βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος. Σε περίπτωση που δεν προσδιορίζεται η θέση του ακινήτου με βάση τα στοιχεία της διεύθυνσης και δεν είναι δυνατή η έκδοση των ως άνω στοιχείων του κτηματολογίου, τότε υποβάλλεται αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή της διαδικασίας εξαίρεσης ή αναστολής της κατεδάφισης κατά τις κείμενες διατάξεις ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία.
4.      Φωτογραφίες του ακινήτου.
5.      Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου ή των κτισμάτων που υφίστανται στο γήπεδο ή οικόπεδο
6.      Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν υπαχθεί σε οποιοδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών, κατατίθεται  βεβαίωση εξαίρεσης ή περαίωσης από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ ή  βεβαίωση εξόφλησης του 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου στον οποίο έχουν υπαχθεί.
7.      Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου εφ' όσον οι εργασίες του άρθρου 2 πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι οικοπέδου ή γηπέδου) ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου (όψεις, φέρων οργανισμός, δώμα, στέγη κ.λ.π.)

Για πόσο διάστημα διαρκεί η άδεια Μικρής Κλίμακας;
Για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους 6 μήνες.
Πώς μπορώ να πάρω την 6μηνη παράταση ισχύος της οικοδομικής άδειας;
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των 12 μηνών, η διάρκεια ισχύος της Έγκρισης Εργασιών δύναται να παραταθεί για έξι (6) μήνες ακόμη μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση ιδιώτη μηχανικού. Για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων άνω των 100KW, η διάρκεια ισχύος είναι δεκαέξι (16) μήνες με δυνατότητα παράτασης για οκτώ (8) μήνες ακόμα.

Η άδεια μικρής κλίμακας κοινοποιείται στο ΙΚΑ;
Ναι.
Στην περίπτωση άδειας μικρής κλίμακας  η απογραφή στο ΙΚΑ είναι υποχρεωτική και από αυτήν προκύπτει ο ελάχιστος αριθμός ημερομησθίων για το έργο. Τα ημερομίσθια αυτά θα πρέπει να τα πληρώσει ο ιδιοκτήτης του έργου στο ΙΚΑ για λογαριασμό των εργαζομένων στο έργο.

Όταν οι εργασίες πρόκειται να γίνουν σε κοινόχρηστους χώρους, απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών;
Ναι.
Απαιτείται να προσκομίζεται έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ότι έχει εξασφαλιστεί η σχετική συναίνεση των συνιδιοκτητών.

Σε περίπτωση που για το εξεταζόμενο ακίνητο υπάρχει οικοδομική άδεια σε ισχύ, απαιτείται η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για κάποιες επιπλέον εργασίες;
Στην περίπτωση αυτή  δεν απαιτείται η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας αλλά ενημέρωση της τρέχουσας άδειας ή / και ενημέρωση της Ταυτότητας του κτιρίου.

Παρέλειψα να βγάλω Άδεια Μικρής Κλίμακας. Κινδυνεύω;
Κινδυνεύετε με αυτόφωρη σύλληψη αν δεχτείτε καταγγελία ότι εκτελείτε έργα χωρίς άδεια.
Επίσης αν ενημερωθεί η Πολεοδομία θα σας βεβαιώσει πρόστιμο για την αυθαίρετη κατασκευή που εκτελείτε.
Γενικώς το ρίσκο που παίρνετε για να εκτελέσετε τις εργασίες χωρίς άδεια είναι μεγάλο εν συγκρίσει με το κόστος που απαιτείται για να εκδώσετε μια Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

Για Βαψίματα ή επισκευές επιχρισμάτων (σοβατίσματα) τι άδεια χρειάζομαι;
Για τα βαψίματα, τις επισκευές επιχρισμάτων και άλλες συναφείς εργασίες, χρειάζεστε Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας μόνο στην περίπτωση που οι επισκευές απαιτούν χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιές).
Αν δεν απαιτείται χρήση ικριωμάτων, σύμφωνα με το νέο νόμο των αυθαιρέτων, δεν απαιτείται η έκδοση κάποιου τύπου οικοδομικής άδειας.

Είναι υποχρεωτική η επίβλεψη των έργων που προβλέπει η Άδεια από Μηχανικό;
Όχι. Αντίθετα με τις Άδειες Δόμησης όπου ορίζεται υποχρεωτικά επιβλέπων μηχανικός, στην Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας δεν απαιτείται επιβλέπων μηχανικός στις εργασίες. 
Εξαιρείται η περίπτωση που απαιτείται η τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η σύνταξη σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ), Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) και η επίβλεψη των εργασιών τοποθέτησης και αφαίρεσης τους από μηχανικό. Φυσικά, σε κάποιες εργασίες, αν θέλετε να παραλάβετε ένα έργο με ποιότητα καλό είναι τις εργασίες να τις επιβλέπει κάποιος έμπειρος μηχανικός.

Γεώργιος Καμίτσος
M.Sc. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
www.anakainisi.biz
Δημοσίευση: Οκτωβρίου 31, 2017
LIKE στη σελίδα μας στο FACEBOOK για να είστε πάντα ενημερωμένοι

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας. Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών. Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator