Η διαδικασία για την σύστασή μιας Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης

0
Συχνά γινόμαστε δέκτες ερωτημάτων από τον επιχειρηματικό κόσμο για τα δικαιολογητικά και για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σύστασή μιας  Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης.

Η Υπηρεσία μιας Στάσης εξασφαλίζει στο νέο επιχειρηματία την έναρξη δραστηριότητας σε μια Υπηρεσία, σε ένα χώρο με δραστική μείωση του χρόνου και των εξόδων που απαιτούσε η παλιά διαδικασία. Υπενθυμίζουμε ότι στο νέο σύστημα υπάγονται οι προσωπικές εταιρείες Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες, που ιδρύονται μετά τις 4-4-2011 ενώ από 20/06/2017 συνιστώνται μέσω των ΥΜΣ και οι  εταιρείες (ΑΕ,ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ), υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ.

Σε μια προσπάθεια να δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, επεξηγηματικές σημειώσεις, οδηγίες και διευκρινίσεις κωδικοποιήσαμε τη διαδικασία καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση:

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία πρέπει να βρείτε τους ΚΑΔ (Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας) που αντιστοιχούν στην δραστηριότητα που σας ενδιαφέρει. Σημειώνουμε ότι μπορείτε να ορίσετε μια κύρια δραστηριότητα και εάν επιθυμείτε άλλες δευτερεύουσες (αναζητήστε από τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων τους αντιστοίχους ΚΑΔ). http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Epixeiriseis/FreeDownloads/kad.html

Παράλληλα θα πρέπει να αναζητήσετε και τη ΔΟΥ που θα ανήκει η υπό σύσταση εταιρεία.
.
Ανάλογα με την δραστηριότητα σας θα απευθυνθείτε και στο αντίστοιχο Επιμελητήριο/Υπηρεσία μιας Στάσης.

Δικαιολογητικά-Έγραφα

1. Εξουσιοδοτήσεις/Υπεύθυνες Δηλώσεις (δίδονται φόρμες-υπόδειγμα από την υπηρεσία μιας στάσης ή μέσα από  διαδίκτυο και τους αντίστοιχους ιστότοπους ) όλων των μελών/ιδρυτών (και όχι μόνο των διαχειριστών) της ΟΕ/ΕΕ για ορισμό εκπροσώπου τους (π.χ. ένας εκ των ιδρυτών, λογιστής, δικηγόρος, συγγενικό πρόσωπο, κλπ) για την διαδικασία σύστασης στην ΥΜΣ, θεωρημένες για το γνήσιο υπογραφής (εάν δεν προσέλθουν οι ίδιοι).

2. Σε διαφορετική περίπτωση και εάν προσέλθουν όλοι οι εταίροι στην ΥΜΣ, υπογράφουν άλλη εξουσιοδότηση/υπόδειγμα.

3. Εντολή/Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα ) με την οποία οι ιδρυτές και ο εκπρόσωπός τους (όπως ορίστηκε στο Υπόδειγμα της παρ 1 ) χορηγούν την πληρεξουσιότητα στην ΥΜΣ ώστε να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3853/ 2010 για τη σύσταση της νέας εταιρίας

 4. Λογαριασμός τραπέζης Iban (προσωπικός κάποιου εκ των ιδρυτών ή του εκπροσώπου, ο οποίος χρειάζεται για την επιστροφή καταβαλλόμενων τελών σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύστασης). Ο αριθμός Iban συμπληρώνεται στην τελευταία σελίδα κάθε Υποδείγματος 1 & στο Υπόδειγμα 3. 2

5. Δυο αντίγραφα του καταστατικού σύστασης, πρωτότυπο και ενυπόγραφο (όχι σφραγισμένο από ΔΟΥ) και σε ηλεκτρονική μορφή (.doc αρχείο του Word σε usb/cd χωρίς υπογραφές)

 6. Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής μισθώματος στο Taxis ή αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης ακινήτου θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής. Στο αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής, θα πρέπει να φαίνεται η επωνυμία του υπό σύσταση νομικού προσώπου ή να υπάρχει όρος που να επιτρέπει στον μισθωτή να ιδρύσει νομικό πρόσωπο.

 7. Αστυνομικές ταυτότητες των εταίρων και του εκπροσώπου ή φωτοαντίγραφα αυτών. Θα χρειαστούν  και τα πλήρη στοιχεία των εταίρων για τη συμπλήρωση των αιτήσεων  (ΑΦΜ , ΑΜΚΑ κλπ)

 8. Διαβατήρια των εταίρων και του εκπροσώπου ή φωτοαντίγραφα αυτών εφόσον πρόκειται για υπηκόους κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής.

 9. Άδεια διαμονής και άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε Ο.Ε. και Ε.Ε.

10.Έντυπα Taxis συμπληρωμένα Μ3, Μ6 (όπου απαιτείται), Μ7, Μ8.

11.Για ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής:  Αντίγραφο έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσία Μιας Στάσης·  Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.·  Για τις προσωπικές εταιρείες και τις Ι.Κ.Ε./Ε.Π.Ε., εφόσον ο εκπρόσωπός τους για· την σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.  Για τις Ι.Κ.Ε./Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη· συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία.  Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη· εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.

12.Για ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής:  Αντίγραφο έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ (εάν η εταιρεία έχει ΑΦΜ)·  Συμπληρωμένα τα έντυπα Μ3, Μ7 (εάν η εταιρεία δεν έχει ΑΦΜ)·  Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της· Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (apostilΙe) επίσημα μεταφρασμένο ή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την· ύπαρξη της εταιρείας.  Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου· εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.

 13.Σε συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως ασφαλιστική διαμεσολάβηση, μεσιτικά γραφεία ακινήτων, παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων, φαρμακεία, απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Μιας Στάσης για περισσότερες πληροφορίες.

Γενικά

  • Το Κόστος Σύστασης Ο.Ε./Ε.Ε. μέσω της ΥΜΣ δηλαδή α)Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης μέσω της ΥΜΣ β) Τέλος Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) γ) Προέγκριση επωνυμίας/διακριτικού τίτλου δ) συνδρομή επιμελητηρίου και μετά την απόκτηση ΑΦΜ που κατατίθεται το αντίστοιχο έτος για την ΟΕ/ΕΕ είναι ανάλογα την Υπηρεσία

  • Η Υπηρεσία Μιας Στάσης κατά τη διαδικασία σύστασης, δεν ελέγχει φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα ή τις προϋποθέσεις εγγραφής των εταίρων σε ΙΚΑ/ ΟΑΕΕ. Μετά το πέρας της διαδικασίας η Υπηρεσία ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΕ μόνο για την σύσταση της νέας εταιρίας και τους ιδρυτές αυτής. Οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν στον ΟΑΕΕ και να διευθετήσουν μόνοι τους τυχόν εκκρεμότητες.
  • Ο.Ε./Ε.Ε. που συστήνονται μετά από μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Υ.Μ.Σ.

  • Σε περίπτωση που το καταστατικό σύστασης συντάχθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως Υπηρεσία Μιας Στάσης θα λειτουργήσει ο συμβολαιογράφος και όχι το Επιμελητήριο.

  • Μετά την ολοκλήρωση της σύστασης της εταιρείας Έκδοση κλειδαρίθμου για την εταιρεία  από την αρμόδια ΔΟΥ. Με το κλειδάριθμο της εταιρείας γίνεται και ηλεκτρονική εγγραφή στο ΓΕΜΗ
Τα παραπάνω αποτελούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες σύμφωνα και με τις έως σήμερα εγκύκλιους και την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και χρήσιμο θα ήταν οι φορολογούμενοι να συμβουλεύονται τους λογιστές τους και τις υπηρεσίες μια στάσης  για περισσότερες πληροφορίες.

 *ο κ. Αναστάσιος Λυμπερίου είναι Οικονομολόγος, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ Τάξης και Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας
tasoslimp@yahoo.gr
Δημοσίευση: Μαρτίου 15, 2018

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Η διαδικασία για την σύστασή μιας Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator