Τα Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» & Μέτρο 4.1.20 «Ενεργειακή Απόδοση και Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής» για τους Αλιείς

0
Ανοικτή παραμένει έως και 23/3/2018 (με 2η τροποποίηση στις 27/2/2018) η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» & Μέτρο 4.1.20 «Ενεργειακή Απόδοση και Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής, Επενδύσεις επί του Σκάφους, Έλεγχοι και Συστήματα Ενεργειακής Απόδοσης, Διεύρυνση της Συμβολής των Εναλλακτικών Συστημάτων Πρόωσης και του Σχεδιασμού του Κύτους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Στόχος των Μέτρων 3.1.8 και 4.1.20 είναι να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών και τη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αέριων του θερμοκηπίου.

Σε μια προσπάθεια να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες,  οδηγίες και διευκρινίσεις κωδικοποιήσαμε τα βασικότερα σημεία των Μέτρων:

Γενικά : 

Δικαιούχοι:

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη . Ειδικότερα, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απολαμβάνουν προτεραιότητας καθώς και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός Πράξεων - Διάρκεια υλοποίησης:

Ενισχύονται επενδυτικές προτάσεις με προϋπολογισμό άνω των €2.000.

Επιδότηση 30% έως 85% για τα απομακρυσμένα νησιά.

Στις υποβαλλόμενες επενδυτικές προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνονται δαπάνες που ανήκουν και στα δύο Μέτρα της Απόφασης σε ένα ενιαίο προϋπολογισμό, εντός του ανωτέρω ορίου.

Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης.
  
Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 10/10/2017 με καταληκτική ημερομηνία την 23/03/2018.

 Ειδικότερα:

Α. Μέτρο 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια»: για επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι:
 δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους.Ø οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου. Ø

Είδη Πράξεων:
– Επενδύσεις επί του σκάφους.
– Ατομικός εξοπλισμός.
Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων, με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών των ανωτέρω Πράξεων είναι η βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων και περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:
Ενέργεια 1: Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών. Ενέργεια 2: Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών. Ενέργεια 3: Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.
Ενέργεια 4: Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών.

  Β. Μέτρο 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους».

Είδη Πράξεων:
– Εξοπλισμός επί του σκάφους.
– Αλιευτικά εργαλεία.
– Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.
– Μελέτες.
Στόχος των ενισχυόμενων δράσεων των ανωτέρω Πράξεων είναι να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών και τη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:
Ενέργεια 1: Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους.
Ενέργεια 2: Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους.
Ενέργεια 3: Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός.
Ενέργεια 4: Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας. Ενέργεια 5: Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.
Ενέργεια 6: Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.
  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr
Εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης χρηματοδότησης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω ιστότοπο. Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατό να υποβληθούν. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Τα παραπάνω αποτελούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες σύμφωνα και με την αναρτημένη πρόσκληση της Προκήρυξης . Ωστόσο κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και χρήσιμο θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται  όσα περιγράφονται στην  προκήρυξη του μέτρου σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το μέτρο. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της προκήρυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr και στην  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ Μιχαλακοπούλου 103115 27 Αθήνα στα Τηλ.: 213-1501151 Fax : 210-7774090.

  *ο κ. Αναστάσιος Λυμπερίου είναι Οικονομολόγος, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ Τάξης. Μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας
tasoslimp@yahoo.gr
Δημοσίευση: Μαρτίου 03, 2018

0 Σχόλια για την ανάρτηση: "Τα Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» & Μέτρο 4.1.20 «Ενεργειακή Απόδοση και Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής» για τους Αλιείς"

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει αρκεί ένα απλό mail στο parakato.blog@gmail.com να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση. Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή κανενός που σεβόμαστε απολύτως. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.

Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Copyright © 2010 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Converted by: Parakato administrator